Skip to main content

ନିୟମକାରୀ ସଂସ୍ଥା

ମହିଳା ବିକାଶ ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର |

ନିୟମକାରୀ ସଂସ୍ଥା

Sr. No. Title Details/Download
1 ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଓଡିଶା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
2 ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କମିଶନର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
3 ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଆୟୋଗ, ଓଡିଶା ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
4 ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଆୟୋଗ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ
5 ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ